Preload Logo

LYST
mot
ansvar

markedsområder

Bergverk

Leveranser til Bergverksindustrien har siden MOMEK's oppstart vært et sentralt og strategisk satsningsområde. MOMEK leverer i dag til mange av de store nordiske aktørene i bransjen. Leveranseomfanget strekker seg fra service-tjenester innen mekaniske fagområder, til store og komplekse modifikasjonsprosjekter, som gjerne involverer design, prosjektledelse, fabrikasjon og montasje. Vår styrke ligger i at vi har en komplett verdikjede i selskapet, som gjør det mulig for kundene å forholde seg til én partner, selv i store/komplekse prosjekter.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Engineering/prosjektledelse
 • Totalentreprenør industriprosjekter
 • Komplette bygg, byggentreprenør
 • Kraner og løfteutstyr (produksjon/levering, sertifisering og vedlikehold)
 • Transportører/transportband/vulking
 • Industrirør alle materialer, pumpe- og kjølevannsystemer
 • Fabrikasjon og installasjon av maskiner/utstyr
 • Fabrikasjon og installasjon av stålkonstruksjoner
 • Betong, tømrer og blikkenslagerarbeider
 • Forebyggende vedlikehold, tilstandskontroll
 • Service/vedlikehold på mekanisk utstyr
 • Service/vedlikehold, revisjonsstanser

Prosessindustri

Leveranser til Prosessindustrien har siden MOMEK's oppstart vært et sentralt og strategisk satsningsområde, og er i dag trolig Nord-Norges største aktør mot denne bransjen. Leveranseomfanget strekker seg fra service-tjenester innen mekaniske fagområder, til store og komplekse modifikasjonsprosjekter, som gjerne involverer design, prosjektledelse, fabrikasjon og montasje. Vår styrke ligger i at vi har en komplett verdikjede i selskapet, som gjør det mulig for kundene å forholde seg til én partner, selv i store, komplekse prosjekter.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Engineering/prosjektledelse
 • Totalentreprenør industriprosjekter
 • Komplette bygg, byggentreprenør
 • Kraner og løfteutstyr (produksjon/levering, sertifisering og vedlikehold)
 • Transportører/transportband/vulking
 • Industrirør alle materialer, pumpe- og kjølevannsystemer
 • Fabrikasjon og installasjon av maskiner/utstyr
 • Fabrikasjon og installasjon av stålkonstruksjoner
 • Betong, tømrer og blikkenslagerarbeider
 • Forebyggende vedlikehold, tilstandskontroll
 • Service/vedlikehold på mekanisk utstyr
 • Service/vedlikehold, revisjonsstanser

Olje og gass

MOMEK har gjennom en årrekke produsert utstyrspakker til flere av verdens ledende leverandører av utstyr for Borerørshåndtering, Ankerhåndetring, Seismikk og løfteutsyr. Utstyr produsert i Mo i Rana finnes i dag spredt over hele den offshorebaserte oljeverden.

Med bakgrunn i denne kompetansen og med støtte av Engineeringsdivisjonen tilbyr også MOMEK Vedlikehold og Modifikasjon både Onshore og Offshore.

Ved Fasilitetene i Mo i Rana som har direkte tilgang til kai er vårt viktigste satsningsområde produksjon av utstyr for både Subsea produksjon, og for SURF markedet (Subsea structures, Umbilicals, Risers and Flowline).

MOMEK kjenner Oljeselskapenes krav til dokumentasjon av så vell KS og HMS som alle ledd i produksjonsprosessen. Ved å velge MOMEK som leverandør, forenkles oppfølgingen av denne dokumentasjonen betydelig siden de aller fleste operasjoner utføres ved samme site og av samme organisasjon.

Havbruk

MOMEK har siden starten jobbet med og i markeder som har en lang og god historie i vår egen region. Dette er ingen unntak for vårt nye satsningsområde havbruksnæringen som har den lengste historien av dem alle. Havbruk har utviklet seg over de seneste tiårene fra å være en ren primærnæring basert på menneskelige ressurser, til en høyteknologisk prosessindustri knyttet til tilgang på råvarer, teknologi, vann- og kraftressurser.

Kravet til næringens leverandørindustri har sammen med havbruks og fiskerinæringens rivende utvikling gått fra enkle industrileveranser til komplette EPCI leveranser. (engineering, procurement, construction, installation)

MOMEK har som mål å kunne være en god samarbeidspartner for havbruks og fiskerinæringen og ønsker å være en totalleverandør, en leverandør som innfrir kundens krav om kvalitet, effektivitet og pålitelighet.

Vi leverer våre tjenester til følgende type kunder:

 • Settefisk anlegg
 • Lakseslakterier
 • Pelagiske prosessanlegg
 • Mel og fôr produsenter

Fornybar energi

MOMEK har over lang tid etablert et godt nettverk innenfor vannkraftbransjen. Vår beliggenhet og ressurstilgang skaper trygghet for våre kunder pga. kort responstid til deres anlegg. Som et resultat av dette har vi derfor definert Fornybar Energi som et eget satsningsområde i MOMEK.

MOMEK utfører i dag prosjektledelse, design, fabrikasjon og montasje av luker, porter, rør og grinder til ulike prosjekter i vannkraftbransjen. Gjennom noen av våre kunder som Statkraft, SKS og Helgelandskraft har vi pr. i dag utført en rekke nyinstallasjoner og vedlikeholdsoppdrag.

MOMEK har en stor vedlikeholdsavdeling som tar for seg større og mindre oppdrag både lokalt og nasjonalt. Våre operatører har lang erfaring fra Vannkraftbransjen der vi påtar oss både store og små oppdrag - styrken ligger i at vi har en komplett verdikjede i selskapet, som gjør det mulig for kundene å forholde seg til èn partner, selv i komplekse prosjekter.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Engineering/prosjektledelse med sentral NVE-godkjenning
 • Totalentreprenør vannvei med egen design
 • Dimensjonering, prosjektering og utbedring av damanlegg etter nye krav fra flomforskriften
 • Kraner og løfteutstyr (produksjon/levering, sertifisering og vedlikehold)
 • Sveiseverksted for hvite metaller (rustfritt, aluminium og titan)
 • Støpning av hvitmetallager og pakkbokser i alle dimensjoner
 • Sveising av trykkrør, kjølevannsrør i alle materialer
 • Pålegg sveising av rustfritt, maskinelt og manuelt
 • Vibrasjonskontroll med lageranalyse
 • SKF sertifisert verksted
 • Maskin og liftutleie

Kommunal/Offentlig

MOMEK utfører totalentrepriser innen offentlige og private byggeprosjekter. Byggrelaterte oppdrag i tilknytning til bergverk, olje & gass, oppdrett, kai, kraftverk og industrirelaterte bygg. Vi utfører i tillegg komplett leveranse av offentlige bygg som skoler, institusjoner, flerbrukshaller m.m.

Divisjon BYGG har en egen serviceavdeling som utfører alle type byggrelaterte serviceoppdrag innen industri og bergverk. Vi har høyt kvalifisert personell og utstyr for å utføre alle type oppdrag innen betongarbeider, betongsaging, kjerneboring og stilasbygging.

Vår serviceavdeling er klar til å rykke ut 24/7 ved behov og vi kan stille med 100 mann "on site" i løpet av få dager.

Divisjon BYGG har egne sivilingeniører, ingeniører, prosjektledere, byggeledere, anleggsledere, baser og håndtverkere.

Vi har også har meget god erfaring med oppdrag langt utenfor allfarvei, inkludert Svalbard.

Pumpeteknikk

Helse, miljø
og sikkerhet

I MOMEK har alle ansatte Helse, Miljø og Sikkerhet som en av våre viktigste arbeidsoppgaver. Sammen arbeider vi kontinuerlig for å sikre at vi hver dag møter de tryggeste arbeidsforhold på jobb, hos oss eller ute hos våre kunder.

Ingenting er mer viktig enn helse og sikkerhet for våre ansatte. I MOMEK jobber vi ut fra en filosofi om at vårt arbeidsmiljø skal være helsefremmende, og at alle arbeidsrelaterte skader kan og skal forebygges.

Dette ønsker vi å oppnå ved å prioritere den enkelte medarbeiders sikkerhet og helse på en slik måte at ikke hektiske og kritiske arbeidsoppgaver og/eller økonomiske disposisjoner fører til økt risiko i arbeidet.

Med høyt HMS fokus og aktivt samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere, ønsker vi å tilby våre tjenester i takt med utviklingen hvor menneske og natur skal vernes om på beste måte.

Sikkerhet

Våre medarbeidere er MOMEK’s viktigste ressurs. Vi skal derfor arbeide for at alle våre medarbeideres helse ivaretas og at de kan gjennomføre sitt arbeid i et godt arbeidsmiljø. Hektiske og kritiske arbeidsoppgaver og/eller økonomiske disposisjoner skal ikke føre til arbeid som går på bekostning av den enkeltes helse eller sikkerhet.

Våre overordnede HMS-mål er 0 skader og ingen jobbrelaterte sykefravær. Planlegging og utførelse av oppdrag i vår regi skal gjenspeile arbeidet med å nå målene.

Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid er et linjeansvar. MOMEK’s ledelse er ansvarlig for å etablere, etterleve og til en hver tid arbeide for å forbedre prosedyrer, rutiner og instruksjoner som en del av bedriftenes HMS system.

Alle ansatte i bedriften skal ha forståelse for den enkelte medarbeiders ansvar for å handle i tråd med bedriftens HMS system, og bidra til videreutvikling av dette.

Registrering, behandling og måling av uønskede hendelser er en viktig del av forbedrings-arbeidet innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet.

Miljø

Vi skal planlegge og utføre våre oppgaver på en måte som er i tråd med gjeldende lovverk og alltid gjøre vårt beste for å ivareta hensynet til det ytre miljø i utførelsen av vårt arbeid. Avfallsminimering ved hjelp av moderne løsninger for avfallssortering og bruk av miljøvennlige produkter og energi i det daglige, skal hjelpe oss til å ivareta det ytre miljø på en best mulig måte.

Ved regelmessig gjennomgang av bedriftens miljøaspekter skal vi holde oversikt over vår innflytelse på miljøet. Dette legges til grunn for miljøsparende tiltak og skal bidra til å sikre en kontinuerlig miljøforbedringsprosess.

Kvalitet

MOMEK skal:

 • Preges av grundighet, faglig kompetanse og dokumentasjon med tanke på å forebygge tilfeldigheter og unøyaktigheter.
 • Alltid etterleve de lover, forskrifter og produktstandarder vi er underlagt.
 • Være en foregangsbedrift innenfor bransjen når det gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet.
 • Være oppdatert på ny teknologi og så langt det er mulig utføre våre oppdrag med det mest moderne utstyr.
 • Oppnå økt konkurransekraft gjennom kontinuerlig utvikling og optimalisering av vårt leverandørnettverk.
 

jobbe i
momek

Vi skal ha et stimulerende arbeidsmiljø preget av lyst og ansvar, og alle medarbeidere skal føle at de er en del av vår kultur. Våre verdier påvirker alt vi sier og gjør, og er retningsgivende for hvordan vi arbeider og forholder oss til andre og hverandre.

Vårt mål er at MOMEK skal være drevet av handligsrettede individualiser som opptrer som et effektivt team. Kundene skal oppleve oss som fleksible, ansvarsfulle, hurtige og ungdommelige.

Lyst

MOMEK skal drives på en slik måte at vi søker og mobiliserer medarbeidernes indre motivasjon for å bidra til å skape verdier i selskapet. I MOMEK skal det være humørfylt og engasjerende å være medarbeider.

Mot

Medarbeiderne våre skal ha mot til å ta de vanskelige avgjørelsene i tøffe situasjoner. Vi vet at det kreves mot til å stå på og si fra i de jobbene som vi gjør. Vi skal møte utfordringene og gripe mulighetene.

Ansvar

MOMEK tar kundens behov på alvor. Det er derfor viktig at våre medarbeidere tar ansvar for den jobben som utføres. Dermed drives vi fram av at ansvar og myndighet går hånd i hånd.

Ledige stillinger

Media

MOMEK Group logo

Her kan du laste ned MOMEK´s logo som EPS eller JPG.

Prosedyrer for gaver og representasjon

Denne prosedyren gjelder i følgende situasjoner:

 • Når en av våre ansatte mottar en gave i forbindelse med arbeidet eller
 • Når en av våre ansatte blir invitert til et måltid, en forretningsreise eller et bedriftsarrangement i forbindelse med arbeidet

Rimelige og forholdsmessige representasjonsutgifter er ikke forbudt etter gjeldende antikorrupsjonslover. Men siden slike utgifter kan misbrukes til korrupsjonsformål, er det viktig at våre ansatte forstår og etterlever denne prosedyren.

GENERELT
Disse generelle prinsippene gjelder for alle gaver og all representasjon i virksomheten:

 • Det må alltid være en relevant forretningsmessig kontekst når det mottas ulike former for representasjon
 • Ingen gaver eller representasjonsutgifter kan mottas under en anbudsprosess
 • Våre ansatte skal aldri takke ja til invitasjoner som er umoralske eller ulovlige, eller som kan medføre fare for skade på selskapets omdømme
 • Kontanter eller kontantekvivalenter kan aldri mottas

 

Gaver:

 • Våre ansatte kan motta en gave til en verdi på opptil NOK 400 eller tilsvarende i lokal valuta ved hver anledning, men ikke mer enn én gave må gis eller mottas fra samme mottaker i samme tolv måneders periode
 • Våre ansatte kan ta imot blomster, en bok eller promoteringsgjenstander (f.eks. med selskapets logo) uten å spørre om verdien av gaven.
Momek Instagram

kontakt

Sentralbord: 75 13 69 99

E-post: post(at)momek.no

CEO MOMEK AS

Wiggo Dalmo
Mobile: +47 915 66 398
wiggo.dalmo(at)momek.no

CFO Momek Group AS

Ronny Østrem Pedersen

+47 954 24 411
ronny.pedersen@momek.no 

HSEQ Manager MOMEK Group AS

Morten Øvermo
Mobile: +47 924 61 566
morten.overmo(at)momek.no

Division Manager MOMEK Services AS

Alexander Johansen
Mobile: +47 906 29 541
alexander.johansen(at)momek.no

Division Manager MOMEK Civil AS

Gøran Nerdal
Mobile: +47 916 48 023
goran.nerdal(at)momek.no

Division Manager MOMEK Oilfield Services AS

Andreas Lie
Mobile: +47 958 28 606
andreas.lie@momek.no

Division Manager MOMEK Techteam AS

Haakon Andersson
Mobile: +47 928 25 410
haakon.andersson@momek.no

Division Manager MOMEK PTN AS

Arne Holand
Mobile: +47 900 94 399
arne.holand(at)momek.no

Board of Directors

Gro Kielland
Mobile: +47 954 17 216
E-mail: grok(at)hagrola.com

Wiggo Dalmo
Mobile: +47 915 66 398
E-mail: wiggo.dalmo(at)momek.no

Gøran Andreassen
Mobile:+47 477 05 040
E-mail: goran.andreassen(at)hitecvision.com

Thore Michalsen
Mobile: +47 900 30 725
E-mail: th-micha(at)online.no

Rune Lilledahl
Mobile: +47 958 16 415
E-mail: rli(at)umoealu.com